Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

App en website : WoofConnect BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder registratienummer 8886196 te Hengelo.

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald dan wel onbetaald lidmaatschap aangaat met WoofConnect.

Deelnemers : De Consument die met WoofConnect een overeenkomst is overeengekomen voor de in artikel 3 genoemde dienstverlening.

Website en App : Het online platform waar de in artikel 3 omschreven dienstverlening plaatsvind.

Lidmaatschap : de overeenkomst tussen WoofConnect en een Deelnemer die strekt tot het afnemen van de in artikel 3 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.

Privacy voorwaarden : de voorwaarden van WoofConnect met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zie het privacybeleid.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WoofConnect. Bij het aangaan van een betaalde of onbetaald Lidmaatschap gaat de Deelnemer uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. Zonder dit akkoord komt er geen Lidmaatschap tot stand.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 De dienstverlening van WoofConnect bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van de door WoofConnect vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. WoofConnect geeft op haar app een globaal inzicht in deze indicatoren.

3.2 WoofConnect geeft geen garanties op een succes of een connectie.

3.3 WoofConnect is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. Zij geeft alvorens het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de diverse mogelijkheden van de aoo zodat de Consument een goede inschatting en overwogen keuze kan maken van het aanbod.

3.4 WoofConnect stelt aanvullende voorwaarden (deelnemerscriteria) aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze voorwaarden worden nader uiteengezet in artikel 4. Deze voorwaarden worden eveneens op de Website alvorens het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. Deze aanvullende voorwaarden worden gesteld om de doelgroep van WoofConnect af te bakenen en de kans op succes op een match tussen Deelnemers te vergroten.

3.5 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. WoofConnect informeert de Consument alvorens het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

3.6 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. WoofConnect geeft hierover heldere informatie op haar app vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

3.7 WoofConnect kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de app beschikbaar stellen.

3.8 WoofConnect is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de app.

Artikel 4: Deelnemerscriteria

4.1 Voor het afnemen van de dienstverlening van WoofConnect gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

– De Consument kan en mag een overeenkomst met WoofConnect overeenkomen. Voorbeelden waarbij dit niet mogelijk is, is indien de Consument minderjarig is of onder bewind staat.
– De minimale leeftijd bedraagt 18 jaar.
– Na het sluiten van de overeenkomst houdt de Deelnemer zich aan de algemene voorwaarden, Community-richtlijnen en de geldende wet- en regelgeving.
– De Deelnemer staat gedurende de overeenkomst met WoofConnect niet geregistreerd in het register van zedendelinquenten. Eveneens is de Deelnemer nimmer veroordeeld voor onrechtmatige gedragingen in verband met fraude, een haatmisdrijf, een seksueel delict, geweld, intimidatie of bedreigingen.
– De Deelnemer verbindt zich om geen onjuiste informatie te verstrekken met als doel om andere deelnemers of WoofConnect te misleiden.
– Deelnemers mogen niet meer dan één account aanmaken of op meer dan één account actief zijn.

Artikel 5: Aanmelden voor de dienst
5.1 De Consument kan zich gratis aanmelden voor de diensten van WoofConnect. De Consument is geïnformeerd dat de gratis versie van de dienst minder functionaliteiten bevat.

5.2 De Consument verplicht zich tot het verstrekken en het up-to-date houden van de gegevens die nodig zijn om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken.

5.3 De Consument gaat akkoord dat een aantal gegevens op de dienst aan andere Deelnemers worden gepubliceerd. De zichtbaarheid van de profielen is afhankelijk van de dienst die een andere Consument van WoofConnect afneemt.

5.4 De Consument is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens om van de Dienst gebruik te maken en alle activiteiten die onder zijn account plaatsvinden. Indien de Consument denkt dat een derde onrechtmatig toegang tot zijn account heeft gekregen, dan meldt hij dit onmiddellijk bij WoofConnect via een e-mailbericht al dan via de website.

Artikel 6: Beschikbaarheid dienstverlening

6.1 WoofConnect heeft een inspanningsverplichting om de dienstverlening aan de Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Dit betreft geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat WoofConnect niet kan instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

6.2 In de situatie dat er onderhoud aan de App of Website wordt gepleegd, dan zal WoofConnect dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7: Gedrag van Deelnemers

7.1 Naast deze algemene voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen de Consument en WoofConnect de community-richtlijnen van toepassing.

7.2 Het is Deelnemers niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Deelnemers dienen de gedragsregels in de community-richtlijnen en de volgende gedragsregels te allen tijde na te leven.

7.3 Het is niet toegestaan om:
– bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar WoofConnect;
– onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
– teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden:
– onwaarheden in het profiel te vermelden;
– gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
– meerdere profielen per persoon in te vullen;
– commerciële informatie te verspreiden;
– schade of hinder aan andere Deelnemers of aan WoofConnect toe te brengen;
– het publiceren c.q. posten van haat zaaiende, racistische, bedreigende, seksueel expliciete of pornografische berichten. Hieronder valt ook het publiceren c.q. posten van berichten die aanzetten tot geweld, naaktheid of grafisch of zinloos geweld informatie op een profiel van een andere Deelnemer op enige wijzen openbaar te maken, te veelvoudige of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende Deelnemer;
– inloggegevens delen met derden;
– zich voor te doen als iemand anders;
– gelden aan andere Deelnemers vragen;
– het gebruiken van de Website en de daaraan gekoppelde diensten om relaties van transactionele aard en/of diensten van seksuele aard en/of ongewenste seksuele handelingen te bevorderen en/of te faciliteren;
– een nieuw account aan te maken indien de vorige account door WoofConnect is beëindigd, mits hiervoor toestemming door WoofConnect is verleend;

7.4 Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 dan kan WoofConnect het lidmaatschap eenzijdig en per direct opzeggen en de profiel van deze Deelnemer direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. WoofConnect stelt de Deelnemer op de hoogte van de aanpassing, blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

7.5 De Deelnemer accepteert dat WoofConnect als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 7.1, 7.2 en 7.3.

Artikel 8: Klachten over deelnemers

8.1 Als WoofConnect een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. WoofConnect spant zich in om profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat zij schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

8.2 WoofConnect spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de app.

Artikel 9: Lidmaatschap

9.1 WoofConnect biedt zowel betaalde als onbetaalde diensten aan.

Onbetaalde diensten

9.2. Bij de aanmelding van de Dienst krijgt de Consument direct toegang tot de gratis functies die WoofConnect aanbiedt. De gratis functies kunnen na verloop van tijd wijzigen.

9.3. De gratis functies omvatten in ieder geval het aanmaken van een account en profiel, een selectie van zoekfuncties, het bekijken van profielen van andere Deelnemers.

Betaalde diensten

9.4 WoofConnect biedt naast de gratis diensten ook betaalde diensten aan. De prijzen tussen de diensten zijn afhankelijk van de functionaliteiten, het land, de duur van het lidmaatschap, aanbiedingen, acties en het distributiekanaal.

9.5 Betaalde diensten geven toegang tot aanvullende functies en functionaliteiten. Informatie en details over de mogelijkheden van de betaalde diensten en de prijs daarvan kunnen worden geraadpleegd op de app.

9.6 Het staat WoofConnect vrij bepaalde functionaliteiten of diensten in de toekomst aan te passen of niet meer aan te bieden.

Automatische verlenging Lidmaatschap

9.7. Het afgesloten Lidmaatschap wordt in rekening gebracht tot het einde van de huidige Lidmaatschapsperiode. Na het einde van de Lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De Consument is derhalve gehouden om terugkerende betalingen te blijven doen voor de gehele Lidmaatschapsperiode en indien van toepassing de verleningsperiode. Deze verplichting eindigt op het moment dat de Consument de automatische verlenging van het Lidmaatschap heeft beëindigd.

9.8 De Consument is zich ervan bewust dat sommige Lidmaatschappen als speciale aanbieding voor een tijdelijke lagere prijs worden aangeboden die niet doorwerkt in de verlenging van het Lidmaatschap.

9.9 WoofConnect slaat de informatie over de gekozen betaalmethode op om deze te gebruiken voor de betalingen van de automatische verlenging van het Lidmaatschap. De Consument kan op elk moment de gekozen betaalwijze aanpassen.

9.10 De Consument mag zijn toestemming voor automatische incasso op ieder moment intrekken. De Consument blijft gehouden tot betalingen van eventueel openstaande bedragen die hij aan WoofConnect verschuldigd is.

Artikel 10: Herroeppingsrecht

10.1 WoofConnect is een digitaal platform. De dienst wordt na aankoop direct beschikbaar gesteld, waardoor het herroepingsrecht op deze dienstverlening is uitgesloten. Conform artikel 6:230p sub g van het Burgerlijk Wetboek geldt er geen herroepingsrecht bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, indien de levering van de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd. Het voorgaande is van toepassing voor zover met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument met de nakoming van de dienst is begonnen en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht op herroeping.

10.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de Consument in met de onmiddellijke uitvoering van de dienst en verklaart de Consument daarmee dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 11: Opzegging Lidmaatschap

11.1 Het betaalde Lidmaatschap is per direct opzegbaar. Na opzegging kan de Consument gebruik blijven maken van de betaalde functies tot de datum waarvoor betaald is. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie.

11.2 De automatische verlenging van het Lidmaatschap kan worden beëindigd vanaf 24 uur na de aankoop en tot ten minste 48 uur voor de verlenging van het Lidmaatschap ingaat.

11.3 Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via de Google Play app (Google telefoons) of via de Apple Instellingen (Apple telefoons). De Consument ontvangt op het bij WoofConnect bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging via Google Play of Apple.

Artikel 12: Beëindigen van uw account en verwijderen van uw profiel

12.1 De Consument kan op ieder gewenst moment zijn account sluiten. Van de sluiting van het account ontvangt de Consument een bevestigingse-mail.

12.2 Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert WoofConnect op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.

Artikel 13: Bescherming persoonsgegevens

13.1 Op het gebruik van de app zijn privacy voorwaarden van WoofConnect van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. WoofConnect houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

13.2 Als er bij WoofConnect een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder, dan is WoofConnect gerechtigd om kennis te nemen van de via de app tussen de Deelnemers uitgewisselde gegevens. WoofConnect werkt dit nader uit in de privacy voorwaarden.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1 De merken, logo’s, grafieken, foto’s, animaties, video’s, teksten van de Diensten die op de app en website van WoofConnect worden weergegeven, zijn het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van WoofConnect. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd, gebruikt of doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van WoofConnect.

14.2 WoofConnect verleent aan de Consument gebruiksrechten voor de duur van het Lidmaatschap die zijn beperkt tot privé- en persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik is expliciet verboden. Dit strekt eveneens tot informatie die andere Deelnemers op de Dienst publiceren.

14.3 Het is de Consument verboden om onder andere doch niet uitsluitend de inhoud, pagina’s of computercodes van WoofConnect op welke manier dan ook te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, uit te zenden, door te sturen, te wijzigen, commercieel te exploiteren en/of te verspreiden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 WoofConnect is tegenover Consumenten slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, tenzij deze tekortkoming niet aan WoofConnect kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die aan WoofConnect toerekenbaar is, indien WoofConnect niet overeenkomstig deze voorwaarden, de privacy voorwaarden en de wet- en regelgeving levert.

15.2 De Consument is tegenover WoofConnect aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de Consument, onder andere doch niet uitsluitend als gevolg van overtreding van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

15.3 De Consument is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die bekendmaking van de door hem verstrekte gegevens kunnen hebben op de Consument zelf en op derden.

15.4 De Consument doet afstand van zijn recht om vorderingen jegens WoofConnect in te stellen, wanneer hij informatie, gegevens, tekst, inhoud, afbeeldingen, video’s of spraakberichten over zichzelf bekendmaakt. Meer in bijzonder vorderingen op basis van schending van beeld- of persoonlijkheidsrechten, recht op privéleven, eer of reputatie.

15.5 WoofConnect is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan buiten de app-omgeving. Dit ziet onder andere doch niet uitsluitend toe op communicatie en/of handelingen tussen Deelnemers via de telefoon, WhatsApp, een ander communicatieplatform of in persoon. Voorts is WoofConnect uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die tijdens de opvang van de hond van een andere Deelnemer is ontstaan.

Artikel 16: Vrijwaring

16.1 Indien één of meer derden van WoofConnect of overige (rechts)personen een schadevergoeding vorderen in verband met een aan de Consument verleende dienst, dan zal de Consument WoofConnect en/of die (rechts)personen in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 WoofConnect reageert binnen 3 werkdagen na ontvangst inhoudelijk op de ingediende klacht.

Artikel 18: Toepasselijke wetgeving

18.1 Alle overeenkomsten tussen WoofConnect en de Consumenten worden beheerst door het Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen WoofConnect en de Consument, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Amsterdam.