Privacy verklaring

WOOFCONNECT B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”). De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de tot dan toe geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens door WOOFCONNECT B.V. worden verwerkt en met welk doel de gegevens worden verwerkt. Ook wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en op hoe zij deze rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze privacy verklaring is van toepassing op de Website (https://www.woofconnect.com) , WoofConnect App en de dienstverlening van WOOFCONNECT B.V..

Artikel 2. Betrokkenen
2.1 WOOFCONNECT B.V. verwerkt de persoonsgegevens van:

– Bezoekers van de website van WOOFCONNECT B.V.;
– Gebruikers van de app van WOOFCONNECT B.V.;
– Consumenten en Deelnemers van de dienstverlening;
– Gebruikers die gebruikmaken van het contactformulier op de Website;
– Betrokkenen via social media kanalen;
– Samenwerkingspartners;
– Iedereen die op enige wijze contact zoekt met WOOFCONNECT B.V..

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 WOOFCONNECT B.V. verwerkt persoonsgegevens die door betrokkenen direct of indirect aan WOOFCONNECT B.V. worden verstrekt, waaronder:

– De inloggegevens, telefoonnummer, basisgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de naam, leeftijd en geslacht) en aanvullende gegevens van de Consument die een account bij WOOFCONNECT B.V. aanmaakt. Onder aanvullende gegevens vallen onder andere doch niet uitsluitend de persoonlijkheid, interesses, hobby’s, levensstijl en dergelijke van de Consument.
– Alle informatie die de betrokkene rechtstreeks met WOOFCONNECT B.V. deelt middels telefonisch of e-mailcontact.
– De communicatie tussen Deelnemers.

Artikel 4. Doel verwerking en bewaartermijn

Doel van de verwerking
4.1 De gegevens die door betrokkene aan WOOFCONNECT B.V. worden verstrekt zijn ten behoeve van de uitoefening van haar dienstverlening, waaronder voor:

– Het aanmaken van een account;
– Het informeren over de dienstverlening;
– Het bieden van klantondersteuning;
– Het uitvoeren van transacties (administratieve doeleinden);
– Het matchen van Deelnemers op basis van de door hun opgegeven informatie;
– De profielen van Deelnemers zichtbaar maken;
– Het nakomen van de wettelijke verplichtingen van WOOFCONNECT B.V.;
>- Het verbeteren en analyseren van de dienstverlening;
– Het voorkomen, vaststellen of (gerechtelijk of buitengerechtelijk) tegengaan van fraude of de schending van de Algemene Voorwaarden van WOOFCONNECT B.V..

Cookies

4.2 Indien betrokkene gebruik maakt van de website of app, dan worden indirect gegevens opgeslagen. Deze gegevens bevatten onder meer functionele, tracking en analytische cookies. Deze gegevens geven relevante informatie over bezoeken op de website of app, zodat WOOFCONNECT B.V. de website of app kan optimaliseren of meer gerichte informatie op de website of app kan plaatsen. WOOFCONNECT B.V. zal toestemming vragen om van cookies gebruik te mogen maken. De gegevens worden niet gebruikt om betrokkenen te identificeren.

Bewaartermijn

4.3 De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. De administratieve gegevens waar een fiscale bewaarplicht op rust, worden tien jaar bewaard.

Artikel 5. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

5.1 Het doel van de dienstverlening van WOOFCONNECT B.V. is om Deelnemers in contact te brengen. De persoonsgegevens worden derhalve in beginsel gedeeld met andere Deelnemers, tenzij de Consument uitdrukkelijk aangeeft dat bepaalde informatie niet met derden gedeeld mag worden.

Artikel 6. Rechten van betrokkenen

6.1 Betrokkenen hebben de navolgende rechten waar zij een beroep op kunnen doen:

– Recht op inzage van de betrokkene verzamelde gegevens;
– Recht op correctie indien de persoonsgegevens onjuist zijn;
– Recht op verwijdering van de gegevens;
– Recht op beperking van de gegevensverwerking;
– Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
– Recht om op ieder moment de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Artikel 7. Wijzigingen van de privacy verklaring

7.1 WOOFCONNECT B.V. is gerechtigd de privacy verklaring te wijzigen. De eventueel gewijzigde versie wordt op de website geplaatst.

Artikel 8. Contact

8.1 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u een bericht sturen naar WoofConnect Support . Ook WoofConnect Support indien u uw rechten wilt uitoefenen zoals genoemd in artikel 6 van deze privacy verklaring of indien u een klacht heeft over deze privacy verklaring of de verwerking van de persoonsgegevens.